021 88808675 021 88807348

سرکابل فشاری سلپک

سرکابل ها

  • سرکابل چپقی (Plug-In)

  • سرکابل حرارتی

  • سرکابل سرد

  • سرکابل فشاری (Slip On)