021 88808675 021 88807348

مفصل حرارتی سه رشته

مفصل های برق

  • مفصل حرارتی

  • مفصل رزینی

  • مفصل سرد