021 88808675 021 88807348

نوار حرارتی چسب دار

محصولات حرارتی

  • کاور کاتد فیوز و مقره سرامیکی

  • استریت/انگل بوت حرارتی

  • درپوش حرارتی End Cap

  • درپوش حرارتی آندهای فدا شونده (Anode Cap)

  • روکش های حرارتی با دیواره ضخیم

  • روکش حریم

  • محافظ باسبار

  • روکش حرارتی تعمیری

  • نوار حرارتی چسب دار