کاتالوگ مفصل سرد نکسانز

کاتالوگ انواع مفصل

  • کاتالوگ مفصل حرارتی تک رشته نکسانز

  • کاتالوگ مفصل حرارتی سه رشته نکسانز

  • کاتالوگ مفصل فشار ضعیف ۳M

  • کاتالوگ مفصل فشار متوسط ۳M

  • کاتالوگ مفصل رزینی ASIA SAFE

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز