کاتالوگ مفصل فشار متوسط ۳M

کاتالوگ انواع مفصل

  • کاتالوگ مفصل حرارتی تک رشته نکسانز

  • کاتالوگ مفصل حرارتی سه رشته نکسانز

  • کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع M

  • کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع T

  • کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع YCP

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز ۲۴CSJ

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز ۲۴CSJ-S

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز ۳۶CSJ

  • کاتالوگ مفصل فشار ضعیف ۳M

  • کاتالوگ مفصل فشار متوسط ۳M