شارژ رزین

شارژ رزین

رزینهای سل پک توضیع شده این شرکت  دارای تاریخ انقضا میباشند که این تاریخ بین ۱تا۲ سال بسته به نوع نگه داری آنها متفاوت است.

این شرکت با نظر به  جلب رضایت  و توجه به حسن همکاری اقدام به شارژ یا بروز رسانی رزین های از رده خارج شده و یا فاسد شده و یا معیوب با هزینه بسیار پایین میکند.

روال کار بدین صورت است که رزینها تحویل آزمایشگاه این شرکت شده وپس از تایید معیوبی اقدام به بروز رسانی رزین معیوب میشود.