درپوش حرارتی آندهای فدا شونده (Anode Cap)

درپوش حرارتی آندهای فدا شونده (Anode Cap)