سرکابل حرارتی، هوایی تک رشته

سرکابل حرارتی، هوایی سه رشته

 

سرکابل حرارتی، داخلی، تک رشته

سرکابل حرارتی، داخلی، سه رشته