021 88808675 021 88807348

سوکت و پلاگ منیکز

محصولات

  • پاور میترها

  • سرکابل ها

  • سوکت و پلاگ صنعتی

  • کلیدهای دوطرفه

  • محصولات حرارتی

  • محصولات ضد انفجار

  • مفصل های برق

  • نوار های برق