021 88808675 021 88807348

کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع YCP

کاتالوگ انواع مفصل

  • کاتالوگ مفصل حرارتی تک رشته نکسانز

  • کاتالوگ مفصل حرارتی سه رشته نکسانز

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز 24CSJ

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز 24CSJ-S

  • کاتالوگ مفصل سرد نکسانز 36CSJ

  • کاتالوگ مفصل فشار ضعیف 3M

  • کاتالوگ مفصل فشار متوسط 3M

  • کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع M

  • کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع T

  • کاتالوگ مفصل رزینی سلپک نوع YCP