021 88808675 021 88807348

شارژ رزین

شارژ رزین

رزینهای سل پک توضیع شده این شرکت  دارای تاریخ انقضا میباشند که این تاریخ بین 1تا2 سال بسته به نوع نگه داری آنها متفاوت است.

این شرکت با نظر به  جلب رضایت  و توجه به حسن همکاری اقدام به شارژ یا بروز رسانی رزین های از رده خارج شده و یا فاسد شده و یا معیوب با هزینه بسیار پایین میکند.

روال کار بدین صورت است که رزینها تحویل آزمایشگاه این شرکت شده وپس از تایید معیوبی اقدام به بروز رسانی رزین معیوب میشود.